Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

21:12
8914 66d7
Reposted fromniiina niiina viajanealicejones janealicejones
21:11
Pieprzyć to można, ale kochać to już NIE. 
21:08
Osiągnąć szczęście wieczne. 

December 19 2017

21:40
Moje życie się skończyło.

November 17 2017

21:00
1465 c739
true story bro!
20:59
20:54
20:52

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
20:00
8623 20ef
18:42
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaweruskowa weruskowa
13:35
4717 351f
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
13:34

November 12 2017

19:14
5433 0334 500
19:13
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viatoffifee toffifee

November 02 2017

17:34
17:33
17:32
17:32
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viaagainnagain againnagain

August 27 2017

19:00
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
18:56
Jestem nieszczęśliwa. Nawet nie wiecie jak bardzo. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl